Skatt og avgift

Skatte- og avgiftssaker krever pålitelige, nysgjerrige og engasjerte advokater


TVERRFAGLIGE TEAM

Rettssaker om skatt og avgift kjennetegnes ved at de ofte involverer store beløp og er sammensatt av komplisert faktum og økonomiske forhold. Jussen er teknisk krevende og skal presenteres for dommere som ikke er spesialisert innen fagområdet. Skatte- og avgiftssaker krever derfor et team av engasjerte advokater som kan utvikle og presentere en argumentasjon som gjør at domstolen er komfortabel med å avsi dom i skattyters favør.

Skatte- og avgiftsrettslige spørsmål løses ikke i et vakuum, men krever ofte tverrfaglige team. Thommessens ekspertise innenfor alle forretningsjuridiske områder gir oss muligheten til å sette sammen team som kan håndtere alle relevante sider ved saken på en troverdig måte for domstolene. Et eksempel på dette er SIPE V-saken vedrørende forståelsen av begrepet "verdipapirfond" i skattelovens bestemmelse om skattefritak for slike enheter, hvor både skattemessige og finansregulatoriske spørsmål måtte håndteres i flere instanser.

Skattesaker

Thommessen har lang tradisjon og omfattende erfaring med å bistå skattytere i tvister mot skattemyndighetene. Flere av våre advokater prosederer jevnlig skatte- og avgiftssaker for domstolene, inkludert prinsipielle saker for Høyesterett. Thommessen har blant annet prosedert saker om fritaksmetoden, internprising, transaksjonskostnader, skatteplikt for utenlandske selskaper, eiendomsskatt mv. Flere av sakene har fått stor oppmerksomhet internasjonalt, som for eksempel Dell-saken vedrørende en skatteavtales begrensninger i Norges rett til å skattlegge inntekter i en grenseoverskridende kommisjonærstruktur og Odfjell Drilling-saken vedrørende omfanget av skatteplikt til Norge for leieinntekter knyttet til en borerigg på norsk sokkel

Avgiftssaker

Skattemyndighetene har de siste par tiårene år hatt økt fokus på avgiftsrettslige forhold, og det har vært et stort omfang av avgiftssaker for domstolene. Thommessen har utviklet en unik ekspertise på dette området og har prosedert flere saker knyttet til avgiftsrettslige problemstillinger. Eksempler på dette er Telenor-saken vedrørende fradragsrett for merverdiavgift på transaksjonskostnader, og ODV-saken vedrørende vilkårene for frivillig registrering ved utleie av fast eiendom. Thommessens ekspertise på avgiftsrett omfatter også toll- og særavgifter, hvor vi de senere årene har bistått skattytere for domstolene. Eksempler på dette er Fleury Michon-saken vedrørende tollklassifisering av sammensatte produkter, og K-LAB-saken (LB-2014-116350) vedrørende rekkevidden av fritaksbestemmelsene for el-avgift.

Vår filosofi er å bistå skattyter hele veien når det oppstår uenighet med skattemyndighetene, fra varsel om endringssak til Høyesterett. Vi er skattyters representant i skatte- og avgiftssaker, og blir gjennom vår erfaring med å håndtere rettssaker for domstolene også bedre rådgivere i skatte- og avgiftsspørsmål. Det er sjelden et formål å ende opp i en tvist med skattemyndighetene, men når det skjer står vi ved skattyters side hele veien.

REFERANSESAKER


Storebrand International Private Equity V Ltd.

Thommessen bisto Storebrand i en rettssak mot staten i forbindelse med uenighet om et utenlandsregistrert fond kunne anses som et verdipapirfond etter skattefritaket i skatteloven § 10-31 (3).

Dell Products

Thommessen bisto Dell i en rettssak mot staten i forbindelse med spørsmål om Dell Products (Irland) kunne skattlegges i Norge som følge av en kommisjonærstruktur.

Fleury Michon

Thommessen bisto Fleury Michon i tvist med staten i forbindelse med spørsmål om riktig tollklassifisering av sammensatte produkter.

Teamet

image

Finn Backer-Grøndahl

// PARTNER

image

Bjørn Christian Lilletvedt Tovsen

// PARTNER

image

Ståle R. Kristiansen

// PARTNER

image

Thale Kristine Fannemel Espeli

// FAST ADVOKAT

image

Svein Aage Valen

// PARTNER