Olje og gass

Tvister innenfor olje og gass


God bransjeforståelse og erfaring fra alle faser

I tvister om offshoreleveranser skal leverandør levere et tilvirket produkt etter særskilt bestilling. Prosjektene er ofte teknisk kompliserte, pågår lenge (gjerne over flere år) og gjelder store verdier. Dette medfører at tvister ofte oppstår underveis i prosjektgjennomføringen eller i forbindelse med sluttoppgjøret. Også andre typer tvister knyttet til offshorekontrakter, eksempelvis tvister om riggkontrakter eller tvister under tilknytningsavtaler mellom interessentskap på sokkelen, kan være omfattende og gjelde store verdier.

Thommessen har erfaring med å bistå på alle typer kontrakter som inngås i tilknytning til virksomhet på kontinentalsokkelen, fra forhandlinger om slike kontrakter og til det eventuelt oppstår uenighet eller tvist. Vår erfaring knytter seg både til operatør- og selskapssiden og til leverandørsiden. Vi har inngående forståelse av kontraktstypene som anvendes og risikoreguleringen, og er derfor også svært godt rustet til å bistå i alle faser av et kontraktsforhold.

Komplementære team


Når det oppstår tvister under kontrakter innen olje og gass-sektoren er det etter vår erfaring avgjørende med erfaring med og forståelse for kontraktene som brukes, kombinert med god prosjektforståelse og bransjeinnsikt. Flere av våre advokater har tidligere jobbet in-house i oljeselskap eller leverandørselskap. Det gir oss verdifull erfaring og en unik forståelse som vi tar med oss inn i våre prosjekter. På et større tvistekompleks vil vi sette sammen et komplementært team med betydelig industrikompetanse kombinert med generell tvisteløsningskompetanse. Etter vår erfaring gir det den beste sikkerheten for en mest mulig effektiv og best håndtering av saken.

Digitale verktøy


Vi bruker enkle digitale prosjektstyrings- og dokumenthåndteringsverktøy for å effektivisere arbeidsflyten og sikre klientens opplevelse av involvering, transparens og forutsigbarhet. Slik sikrer vi at klienten til enhver tid har oversikt over saken og dens dokumenter, er kjent med sakens tidslinje og vet hva som må gjøres når. Våre digitale verktøy utvikles løpende og etter behov i den konkrete sak i samarbeid med avdeling for innovasjon og utvikling.

REFERANSESAKER


Safe Scandinavia-ombyggingen

Thommessen har bistått Westcon Yards AS i en sluttoppgjørstvist vedrørende ombyggingen av riggen Safe Scandinavia fra boligrigg til støttefartøy for boreoperasjoner. Westcon Yards AS fikk fullt medhold i sine krav i dom avsagt av Gulating lagmannsrett i mars 2021. Høyesterett tok ikke saken til behandling og dommen er rettskraftig.

DONG/Hejre utviklingsprosjekt

Thommessen bistod DONG i en serie av tvister som oppstod i forbindelse med Hejre-utbyggingen mot et konsortium bestående av Daewo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) og Technip France (Technip).

Teamet

image

Audun Stornes

// PARTNER

image

June Snemyr

// PARTNER

image

Jacob F. Bull

// PARTNER

image

Henrik Møinichen

// SENIORADVOKAT

image

Per Ole Svor

// SENIORADVOKAT

image

Kristine Hyldmo Bjørnvik

// PARTNER

image

Henrik Hagberg

// PARTNER

image

Jone Stakkestad

// PARTNER

image

Mathilde Rye Ramberg

// SENIORADVOKAT

image

Anders Eide Røyneberg

// FAST ADVOKAT

image

Eirik W. Raanes

// PARTNER

image

Svein Aage Valen

// PARTNER

image

Pål Lieungh

// PARTNER

image

Håkon Stalheim Meldahl

// SENIORADVOKAT