Offentlig myndighetsutøvelse

Vi verner om næringslivets verdier og rettssikkerhet


OFFENTLIGRETTSLIGE VEDTAK, MYNDIGHETSUTØVELSE OG NÆRINGSREGULERING

Rammebetingelser og reguleringer kan utgjøre en stor trussel for næringslivet. Kommunale, fylkes­kommunale og statlige myndigheters inngrep kan – over natten – medføre store kostnader, skadet omdømme eller i verste fall kroken på døren. Thommessens oppgave er å hindre urettmessige inngrep, sikre virksomhetens verdier og påse at rettssikkerhetsgarantier ivaretas fullt ut.

Næringsregulering

Næringsregulering kan medføre tvister om retten til etablering eller godkjenning. Et eksempel er retten til konsesjoner innen fiskeri eller havbruk. Et annet eksempel er å sikre markedstilgang på like vilkår innenfor områder som er prisregulert, slik som omsetning av meieriprodukter. I tillegg til inngående bransjekunnskap kreves ekspertise innen generell og spesiell forvaltningsrett for å overtale et offentlig organ til å snu, eller å vinne frem ved gyldighetsprøving. Thommessen bidrar til å sikre eksistensgrunnlaget for videre virksomhet.

Myndighetsutøvelse

Offentlig myndighetsutøvelse kan også gripe ødeleggende inn i pågående virksomhet. Nye regler, eller ny praktisering av "gamle" regler, kan bli iverksatt på kort varsel og kreve både midlertidige tiltak og varige løsninger. Når forvaltningen, med alle sine ressurser, blir en "showstopper" er det nødvendig med bistand fra de som faktisk har oppnådd å snu eller oppdra forvaltningen tidligere. Løsningen kan like gjerne ligge i politisk lobbyvirksomhet som i det finjuridiske arbeidet, eller begge i kombinasjon.

Utnytte retten til innsyn

Offentlige organer kan også utøve annen form for myndighet overfor private personer og foretak. Klausulering av eiendom gjennom planverk, i vernesaker eller byggesaker reiser spørsmål om hjemmel og erstatning, etter tradisjonell nasjonal rett, men også om vern etter Den europeiske menneske­rettighetskonvensjon (TP 1-1). De som rammes av slike direkte eller indirekte inngrep vil oppleve at det er lett å gå seg vill i jungelen av lover og forskrifter. Kunsten er å treffe blink fra start. En viktig brikke er å utnytte retten til innsyn, til det fulle. Dette krever finjuridisk bistand.

Det offentlige kan også, ved utøving av myndighet innenfor en avgrenset sektor, overse fundamentale rettigheter knyttet til personvern, privatliv (fysiske og juridiske personer), vern mot forhåndsdømming med videre. Et eksempel er offentlige myndigheters "dawn raids" med krav om sikring eller beslag av informasjon. Ved rask inngripen kan omfanget av sikring eller beslag minimeres, og bruken av materialet begrenses eller nektes. Uten slik inngripen kan det oppstå irreversibel skade.

En annen, generell utfordring er at forvaltningen har en dårlig utviklet tradisjon for å inngå forlik. Dette kan skyldes tilgang på store (ubegrensede) ressurser, lav risiko for de involverte på det offentliges side, frykt for prestisjetap og et ofte forekommende syn på sakenes prinsipielle karakter. I tillegg til å motivere forvaltningen til å snu ved bruk av rettslige virkemidler, kan løsningen ligge i å skissere et utfall som ivaretar de prinsipielle aspektene og ikke skaper unødig politisk belastning. Gjennom vår langvarige bistand opp mot – og tidvis for – offentlige myndigheter har vi bred erfaring for hvordan løsninger kan oppnås.

REFERANSESAKER


Hav Line Gruppen AS – Nærings- og fiskeridepartementet

Thommessen bistår Hav Line i tvist med Nærings- og fiskeri­departementet (NFD) om tillatelse til å drive slaktefartøyet Norwegian Gannet, med tilhørende mottaksanlegg i Hirtshals. Ved midlertidig forføyning i januar 2019 sikret vi videre drift av Hav Line, etter at NFD hadde forsøkt å stoppe virksomheten ved omgjøring av Mattilsynets godkjenningsvedtak. Tvisten for domstolene fremover innbefatter prøving av klagevedtak i form av Kongelig resolusjon og gyldigheten av ny bestemmelse i kvalitetsforskriften.

Fjord Line AS – Finansdepartementet/Samferdselsdepartementet

Thommessen har bistått Fjord Line AS i tilknytning til foreslåtte endringer i fartsområdebegrensningen i NIS. Bistanden har bestått i å kreve innsyn i konsesjoner til Color Line AS som dominerende aktør i det skandinaviske fergemarkedet og å bygge opp et rettslig grunnlag for likebehandling av rederiene. Saken fikk sin politiske løsning i 2019.

Pelagia AS/Themis Fiskeri AS – Nærings- og fiskeri­departementet (NFD)

Thommessen har bistått Pelagia AS/Themis Fiskeri AS, i tvist med Nærings- og fiskeri­departementet (NFD). Bakgrunnen var Norges Sildesalgslags vedtak om fangststopp og påståtte vedtak om omsetningsnekt, med påfølgende vedtak om inndragning av fangstoppgjør. I Oslo tingrett fikk vi medhold i at NFDs klagevedtak var ugyldig og at det ikke var hjemmel for inndragning.

Teamet

image

Siri Teigum

// PARTNER

image

Svein Aage Valen

// PARTNER

image

Eirik W. Raanes

// PARTNER

image

Henning Harborg

// PARTNER

image

Trond Hatland

// PARTNER

image

Espen Ostling

// SENIORADVOKAT