Konkurranserett og offentlige anskaffelser

Spesialkompetanse kombinert med bred prosedyreerfaring


Tvistesaker innen konkurranserett og offentlige anskaffelser forløper svært ulikt, men har det til felles at de krever en sømløs kombinasjon av faglig spisskompetanse og prosedyreerfaring. I Thommessen har vi lang og god erfaring med å sette sammen dyktige team som ivaretar de behov som disse sakene reiser.

Konkurranserett

Thommessen er ledende innen konkurranserett i Norge. Vi bistår løpende klienter i saker om mulige overtredelser av den norske konkurranseloven og EU/EØS-konkurransereglene. Våre advokater representerer regelmessig klienter i saker om overprøving av vedtak fattet av konkurransemyndighetene i Norge og Brussel i slike saker. Vi bistår også i saker om erstatning som følge av brudd på konkurransereglene. Vi har inngående kjennskap til de materielle konkurransereglene, lang erfaring med de særlige bevismessige utfordringer slike saker reiser, og praktisk erfaring med hvordan sakene håndteres til klientens beste i Konkurranseklagenemda, norske domstoler, EFTA-domstolen og EUs Førsteinstansdomstol. Konkurransesaker er ofte svært omfattende, og Thommessens prosjektmodell er et sentralt element i vårt arbeid med disse sakene.

Offentlige anskaffelser

Thommessen har en omfattende praksis innen offentlige anskaffelser, og bistår regelmessig oppdragsgivere og tilbydere i saker som behandles av Klagenemnda for offentlige anskaffelser og de alminnelige domstoler, herunder saker om midlertidig sikring når en tilbyder ønsker å stanse en anskaffelsesprosess. Vår brede erfaring fra ulike sektorer og bransjer gir oss de beste forutsetninger til å bidra effektivt i slike saker i lys av de kommersielle og øvrige driverne i den enkelte sak. Også i disse sakene benyttes Thommessens prosjektmodell for å sikre effektiv arbeidsflyt og forutsigbare rammer for klientene, herunder når det gjelder kostnader.

REFERANSESAKER


El-Proffen

Thommessen bisto i 2018 elektrokjeden El-Proffen og tre av dens medlemmer i forbindelse med Konkurranseklagenemdas behandling av klager på Konkurransetilsynets vedtak om å ilegge overtredelsesgebyr for et åpent anbudssamarbeid. Klagen resulterte i at Konkurranseklagenemnda reduserte gebyret som Konkurransetilsynet hadde ilagt med ca. 75 %.

Bane NOR – UUT31

Thommessen bisto vinteren 2018-2019 Bane Nor SF i forbindelse med en klage og deretter midlertidig forføyning, fra en tilbyder som ønsket å stanse Bane NORs tildeling av kontrakt på tekniske arbeider i den nye Ulriken-tunellen i Bergen. Oslo tingrett forkastet forføyningskravet. Thommessen bistår nå Bane NOR under KOFAs behandling av samme sak.

Teamet

image

Siri Teigum

// PARTNER

image

Eivind J. Vesterkjær

// PARTNER

image

Eivind Sæveraas

// ASSOSIERT PARTNER

image

Svein Aage Valen

// PARTNER

image

Heidi Jorkjend

// PARTNER

image

Eirik W. Raanes

// PARTNER

image

Wenche Sædal

// PARTNER