Økokrim

Økokrimsaker og andre tvister i kjølvannet av myndighetskontroller


Hvert eneste år opplever en rekke norske virksomheter å bli utsatt for kontroll fra myndighetene – med påfølgende straffereaksjoner eller andre sanksjoner. Det kan være saker reist av Økokrim, eller reist av andre myndigheter på grunnlag av konkrete mistanker, eller det kan være saker som avdekkes gjennom regulære tilsyn.

Thommessen har lang erfaring med å bistå klienter i slike saker. Det gjelder virksomheter som blir ilagt foretaksstraff og ledende personell som blir tiltalt i økokrimsaker, og det gjelder virksomheter som blir ilagt sanksjoner av konkurransemyndighetene, arbeidslivsmyndigheten eller andre sektormyndigheter.

Med fra første stund

I mange av sakene er vi med fra første stund, det vil si fra myndighetene banker på døren. Vi rykker da ut på få minutters varsel og bistår klienten med å påse at myndighetenes aksjon gjennomføres i tråd med regelverket og at klientens rettigheter ivaretas. Slik myndighetspågang reiser ikke bare spørsmål om hvilket materiale myndigheten har krav på innsyn i. Den utløser gjerne umiddelbart også en rekke andre problemstillinger. Det kan gjelde for eksempel arbeidsrett, personvern, børsrapportering og hvordan selskapets ledelse – derunder styret – bør respondere på anklagene. Thommessen har lang erfaring med slike påganger, og vi har bredde og kapasitet til å definere og løse alle slike problemstillinger.

I perioden etter myndighetspågang oppstår ofte et betydelig informasjonsbehov hos klienten. Beskyldningene må ettergås, og det er ofte behov for gjennomgang av materialet som myndigheten tok beslag i og samtaler de hadde med involverte personer. Thommessen har lang erfaring fra slik "fact-finding" og vi har analyse- og prosjektverktøy som gjør prosessene effektive og smidige.

Omtalte økokrimsaker

Thommessen er med vår størrelse og bredde særlig godt egnet til å håndtere slike saker. Så godt som alle økokrimsaker hviler på underliggende sivilrettslige problemstillinger, og sakene krever derfor ikke bare strafferettslig og straffeprosessuell kompetanse, men også dyp innsikt i den underliggende sivilrettslige jussen, samt forståelse for bransjen og livsforholdene. Vi kan sette sammen team som kombinerer de nødvendige kompetanseområdene.

Thommessen har også betydelig erfaring med å håndtere andre tvister som kommer opp i kjølvannet av økokrimsaker og andre saker foranlediget av myndighetskontroller. Det gjelder både erstatningssaker, arbeidsrettssaker, skattesaker og merverdiavgiftssaker. Vi har også bistått utenlandske selskaper som har vært under korrupsjonsetterforskning i Norge.

Hvis saken ikke finner sin løsning på etterforskningsstadiet, er rettslig prøving av anklagene ikke til å unngå. Thommessen har de siste årene – med betydelig hell – håndtert og opptrådt som forsvarer i en rekke store økokrimsaker med anklager om korrupsjon, skattesvik, bedrageri, brudd på verdipapirhandelloven og lignende. Det dreier seg om flere av de mest omtalte økokrimsakene de siste årene. Vi har også håndtert de største konkurranserettssakene og tilsvarende saker anlagt av andre myndigheter.

Teamet

image

Svein Aage Valen

// PARTNER

image

Håkon Stalheim Meldahl

// SENIORADVOKAT

image

Henning Harborg

// PARTNER

image

Hedda Rysst

// FAST ADVOKAT

image

Espen Ostling

// SENIORADVOKAT