Fast eiendom

Tvister om fast eiendom


BRANSJEKUNNSKAP I FOKUS

Tvister om fast eiendom løses best med bistand fra advokater som har bred prosedyreerfaring, kan den relevante jussen og som kjenner eiendomsbransjen godt.

Thommessens næringseiendomsteam er år etter år blitt topprangert i både norske og internasjonale, anerkjente advokatkåringer. I 2018 bisto vi i over hundre store og små eiendomstransaksjoner. I tillegg til vår omfattende transaksjonsbistand, har Thommessen til enhver tid løpende eiendomsoppdrag knyttet til for eksempel utleie, eiendomsutvikling samt plan- og bygningsrettslige problemstillinger. Hvis det skulle oppstå uoverensstemmelser, er det flere i teamet som har lang erfaring med å løse disse ved forhandlinger og i domstolsapparatet.

Løsningsorientert

Gjennom vår løpende bistand til en rekke av de største bransjeaktørene kjenner vi eiendomsbransjen svært godt. Vi vet hva som er markedspraksis og vi er vant til å finne løsninger. Løsning av eiendomstvister i rettsapparatet kan være ressurskrevende, og vårt utgangspunkt er at dette skal unngås. Vi vet imidlertid også når det er riktig å sette ned foten og la domstolene avgjøre uoverensstemmelsene.

Vår tvistebistand innen fast eiendom omfatter ikke bare transaksjoner, husleie og eiendomsutvikling. Vi har også bistått i en rekke saker tilknyttet for eksempel tomtefeste, ekspropriasjon, plan- og bygningsrett/regulering og hevd.

Flere av teamets medlemmer har også opptrådt som voldgiftsdommere i tvister om fast eiendom.

REFERANSESAKER


VG-Huset

Thommessen bisto utleier (KLP Eiendom) i en tvist med leietaker (Schibsted) vedrørende tolkning av leiekontraktene i VG-Huset. Schibsted krevde erstatning på cirka 110 millioner kroner knyttet til blant annet ventilasjons- og lydforhold. KLP Eiendom ble frifunnet og tilkjent fulle saksomkostninger.

Rick's Café, Trondheim

Thommessen bisto leietaker (News AS/Rick's Café) i tvist med utleier om krav til lokalenes stand. Vår klient ble tilkjent 47,5 millioner kroner i erstatning og ble også tilkjent saksomkostninger.

Minde Næringspark, Bergen

Etter oppføring av et næringsbygg oppsto tvist om kontraktsbrudd og brudd på offentligrettslige regler knyttet til vanninntrenging og manglende sikring mot naturkrefter. På vegne av kjøper vant Thommessen frem overfor selger og overfor totalentreprenør i direktekravssøksmål, med krav om omfattende utbedring av bygningsmasse og tomt. Kjøper ble også tilkjent erstatning og sakskostnader.

Teamet

image

Christopher Borch

// PARTNER

image

Svein Aage Valen

// PARTNER

image

Eirik W. Raanes

// PARTNER

image

Espen Ostling

// SENIORADVOKAT

image

Henning Harborg

// PARTNER

image

Mathilde Rye Ramberg

// SENIORADVOKAT