Entreprise

Tvister om entreprise og andre tilvirkningsoppdrag


GOD PROSJEKTFORSTÅELSE ER AVGJØRENDE

Entrepriseprosjekter innen bygg- og anleggssektoren på land så vel som offshore kjennetegnes av at entreprenør eller leverandør skal levere et tilvirket produkt etter særskilt bestilling. Prosjektene er ofte teknisk kompliserte, pågår lenge og koster mye. Dette medfører at tvister ofte oppstår underveis i prosjektgjennomføringen eller i forbindelse med sluttoppgjøret.

Entreprisetvister handler først og fremst om prosjektene de springer ut av. Selv om kravstyper og problemstillinger som "plunder og heft" og fremdriftsrelaterte krav er gjengangere, er ingen prosjekt like. Kravene bygger ofte på et komplekst og sammensatt faktum som er særegent for det enkelte prosjekt. For å yte best mulig bistand i slike tvister må advokatene ha inngående bransjeforståelse og solid erfaring med entreprisetvister, samtidig som de må være nysgjerrige på det konkrete prosjektet.

Effektive team

Våre advokater har erfaring med entrepriseprosjekter og entreprisetvister fra alle bransjer der slike tvister oppstår, herunder bygg og anlegg, offshore, energi og infrastruktur. Vi vet at det er avgjørende for oss å forstå det konkrete prosjektet. Vi er ydmyke overfor ekspertene – det vil si prosjektteamet hos våre klienter - og har en arbeidsform og prosjektstyring som legger til rette for effektiv kunnskapsformidling til advokatene. Våre advokater drives av et ønske om å lære mer om våre klienters virksomhet.

Thommessen har lang og omfattende erfaring i å sette sammen og arbeide i effektive team av advokater som kan tilpasse samarbeidsform til den enkelte tvistesak. For entreprisetvister varierer arbeidsform og teamsammensetning i stor grad. I noen tilfeller er klientens prosjektteam langt inne i nye prosjekter, slik at tvistearbeidet må legges opp fleksibelt og tilpasses de nye prosjektene som skal leveres. I andre tilfeller har klientene våre holdt av nøkkelressurser som er tilgjengelige på heltid under saksforberedelse og rettssak. Vi har god erfaring med ulike måter å legge opp saksforberedelsen på, og hva som er mest hensiktsmessig avhenger av den konkrete tvistesaken.

Digitale verktøy

Tvister er generelt ofte arbeids- og ressurskrevende for klienten i en allerede travel hverdag. Da er det avgjørende å kunne forutberegne og planlegge når innsatsen må legges ned. Vi anvender derfor enkle digitale prosjektstyrings- og dokumenthåndteringsverktøy for å effektivisere arbeidsflyten og sikre klientens opplevelse av involvering, transparens og forutsigbarhet. Slik sikrer vi at klienten til enhver tid har oversikt over saken og dens dokumenter, er kjent med sakens tidslinje og vet hva som må gjøres når.

Thommessens ledende entreprisemiljø har arbeidet etter disse prinsippene i en rekke entreprisetvister, både på byggherre- og entreprenørsiden.

REFERANSESAKER


Lysebotn kraftverk

Thommessen har bistått Lyse Produksjon AS i forbindelse med sluttoppgjørstvist etter utbyggingen av Lysebotn II-kraftverket.

Bybanen Utbygging

Thommessen har bistått Bybanen Utbygging i forbindelse med alle tvister som har oppstått knyttet til byggingen av Bybanen i Bergen.

Safe Scandinavia

Thommessen har bistått Westcon Yards AS i en sluttoppgjørstvist vedrørende ombyggingen av riggen Safe Scandinavia fra boligrigg til støttefartøy for boreoperasjoner. Westcon Yards AS fikk fullt medhold i sine krav i dom avsagt av Gulating lagmannsrett i mars 2021. Høyesterett tok ikke saken til behandling og dommen er rettskraftig.

Teamet

image

Kristine Hyldmo Bjørnvik

// PARTNER

image

Pål Lieungh

// PARTNER

image

Per Ole Svor

// SENIORADVOKAT

image

Eirik W. Raanes

// PARTNER

image

Henrik Møinichen

// SENIORADVOKAT

image

Anders Eide Røyneberg

// FAST ADVOKAT

image

Svein Aage Valen

// PARTNER

image

Mathilde Rye Ramberg

// SENIORADVOKAT

image

Kristina Heggem

// FAST ADVOKAT

image

Audun Stornes

// PARTNER

image

Håkon Stalheim Meldahl

// SENIORADVOKAT

image

Alexander Arthur Stulien

// FAST ADVOKAT