Arbeidsliv

Tvister i arbeidslivet


IVARETA DRIFTEN OG OMDØMMET SELV OM DET STORMER INTERNT

Arbeidsrettslige tvister er spesielle ved at de retter seg mot kolleger, og ved at interne forhold brettes ut for allmennheten hvis tvisten blir kjent. Interne konflikter gir derfor helt andre utfordringer og er mer belastende enn hvis virksomheten er i tvist eksternt. Arbeidslivsområdet er et godt eksempel på at det hjelper lite å vinne et enkelt slag om krigen tapes. I Thommessen har vi fokus på å løse tvister før de eskalerer, og på å gjennomføre optimale prosesser hvis tvisten slår ut i full blomst.

Thommessen har en av Norges største og mest anerkjente arbeidsrettsavdelinger. I tillegg til advokatvirksomheten i Thommessen har våre arbeidsrettsadvokater erfaring blant annet fra domstolene, politiet og NHO. Vår spesialisering på arbeidsrettsområdet, kombinert med høy kommersielle forståelse og bransje­kunnskap, sikrer løsningsorientert bistand. Når en skal "i krigen" er bistand fra erfarne tvisteadvokater helt avgjørende. Våre arbeidsrettsadvokater har prosedert for nasjonale domstoler på alle nivåer: for Arbeidsretten, for EFTA-domstolen og for Den europeiske menneskerettighetsdomstol.

Arbeidsrettstvister oppleves ofte som uhåndterlige. Det er her Thommessen kommer inn, med strategisk rådgivning, sikring av faktagrunnlag, dokumenthåndtering, prosedyrer og løsning.

Personalsaker


Personalsaker kan ha pågått over lengre tid, og kan oppleves som lammende. Det kan være vanskelig å finne ut hva som er "galt" og hvem som har "rett". Arbeidstaker kan mobilisere tillitsvalgte, verne­ombud, Arbeidstilsynet og andre. Thommessen bidrar med kartlegging, strukturering og prosesser som gjør at en "vanskelig personalsak" kommer på skinner. Få saker er like, men vår breddeerfaring og dybdekunnskap gir nødvendige verktøy for å løse saken, enten den går på konflikter og arbeidsmiljø­problemer, mangelfull arbeidsutførelse, misligheter eller illojalitet. Vi lager planen og følger den i mål. Vi gjør oss tilliten fortjent og avlaster ledelsen som er satt til å håndtere vanskelige saker samtidig som driften skal ivaretas.

Varsling, med påfølgende faktaundersøkelser eller gransking, blir ofte forsøkt koblet på arbeidsgivers håndtering av en enkeltsak. Arbeidsgivers legitime styring kan også utløse sykemelding eller påstander om trakassering eller diskriminering. En sentral oppgave er å skille mellom rettmessig styring og inngripen – og hva som egentlig skal være gjenstand for undersøkelser eller oppfølgning i tråd med lovens prosedyrekrav.

Tilpasninger i bemanningen

Bemanningstilpasninger kan gå ut på å flytte uvillige arbeidstakere til nye oppgaver, outsourcing eller annen omlegging av driftsformen, eller nedbemanning som berører et stort antall kolleger. Vi fokuserer på å skape trygghet for gode prosesser og forståelse i organisasjonen for nødvendigheten av tiltaket. Gjennomføringen skal være i henhold til plan, og de berørte skal oppleve at prosessen har vært ryddig, selv om de kan være uenige i utfallet.

Tarifftvister

Tarifftvister kan oppleves som at ledelsen har mistet styringen, til arbeidstakerorganisasjonene. Den kollektive arbeidsretten er et eget spesialområde som krever dyp forståelse for tariffområdet og for det "politiske" bakteppet – i tillegg til kommersiell forståelse og bransjekunnskap. Fagforbundene har høy kompetanse på området og arbeidsgiver må mobilisere minst i samme grad. I tillegg til "saken" isolert må det bygges opp et overbevisende bilde av konsekvenser på kort og lang sikt. Vår strategi og innsikt er her et helt avgjørende bidrag.

Rettighetstvister

Rettighetstvister kan gå ut på håndheving av konkurransebegrensninger eller retten til informasjon og oppfinnelser. Dersom arvesølvet er i fare kreves hurtig og resolutt inngripen. Ofte har man kun ett skudd på blinken.

Uansett hvordan tvisten arter seg: Virksomheten må fungere selv om det pågår en tvist, organisasjonen må være intakt etter at tvisten er avsluttet, og virksomheten må fortsatt være en attraktiv arbeidsgiver med et godt omdømme.

REFERANSESAKER


Kåre Ingebrigtsen – Rosenborg Ballklub

Stein Kimsås-Otterbech representerte fotballtrener Kåre Ingebrigtsen i en av de mest profilerte sakene i 2018-2019.

GC Rieber Crewing AS/GC Rieber Shipping AS

Trond Hatland representerer GC Rieber-selskapene i tvist med tidligere skipsarbeidere som er bistått av sjømannsforbundene. Saken gjelder avvikling av interne bemanningstjenester og påfølgende nedbemanning av 66 skips­arbeidere. Saken er vunnet i to instanser.

Teamet

image

Tron Dalheim

// PARTNER

image

Håkon Berge

// SPECIALIST COUNSEL

image

Stein Kimsås-Otterbech

// PARTNER

image

Trond Hatland

// PARTNER