Ansvarssaker

Profesjonsansvar og styreansvar


Når kan et styremedlem eller en profesjonsutøver komme i ansvar, og hvilke handlinger eller unnlatelser dekkes av deres ansvarsforsikringer? Dette er aktuelle temaer for flere av våre tvister som er knyttet til ansvarssaker.

Ansvarssaker involverer ofte store beløp og kan oppfattes svært belastende for dem som får slike søksmål rettet mot seg. Normalt vil de som søksmålet rettes mot være forsikret, men det er langt fra for eksempel alle styremedlemmer som har forsikringsdekning.

Effektiv arbeidsflyt

I saker som gjelder erstatningskrav mot profesjonelle virksomhetsutøvere – som advokater, revisorer, takstmenn osv – og saker som gjelder personlig ansvar for styremedlemmer, er det i mange tilfeller snakk om et omfattende og komplisert faktum. For å sikre effektiv arbeidsflyt og involvere klienten på en hensiktsmessig måte, er digitale prosjektstyrings- og dokumenthåndteringsverktøy nyttige hjelpemidler. Thommessen har utviklet digitale verktøy for tvisteløsning, som brukes i alle store tvistesaker. Løsningen er bygget på vår omfattende tvistekompetanse kombinert med vår erfaring med prosjektledelse og ny teknologi.

Sammensatte team

Med Thommessens spisskompetanse og bredde er vi særlig godt egnet til å håndtere ulike former for ansvarssaker. Det er av vesentlig betydning å ikke bare beherske prosessreglene og reglene for eksempelvis styre- eller revisoransvar, men også å forstå den aktuelle bransjen og tilstøtende rettsområder. Thommessen setter derfor sammen tverrfaglige team som kombinerer de nødvendige kompetanseområdene. For eksempel vil teamet i en sak om styreansvar innenfor shipping også inkludere advokater som kjenner shippingbransjen svært godt, og i en sak om prospektansvar vil advokater som har god erfaring fra kapitalmarkedene være svært viktige. Ofte vil det også være behov for å avklare forsikringsrettslige spørsmål, og da særlig om et eventuelt ansvar er dekket av en ansvarsforsikring. I slike saker drar vi nytte av Thommessens forsikringsteam.

REFERANSESAKER


Minoritetsaksjonærer i DNO

Thommessen bisto enkelte av styremedlemmene i DNO, samt hovedaksjonæren, i forbindelse med det søksmålet enkelte minoritetsaksjonærer anla i forlengelsen av fusjonen mellom DNO og Rak Petroleum. Søksmålet endte med full frifinnelse for alle involverte parter.

RenoNorden

Thommessen bistår de tidligere styremedlemmene i RenoNorden i søksmålet som SJI Equities har anlagt mot styret og aksjonærene. Søksmålet endte med full frifinnelse i Oslo tingrett, mens ankesaken i Borgarting lagmannsrett er berammet til våren 2020.

Revisoransvar

Thommessen bistår regelmessig flere av de største revisjonsselskapene i søksmål som anlegges mot revisjonsselskapet og/eller ansvarlig revisor.

Teamet

image

Stig Berge

// PARTNER

image

Andreas Meidell

// PARTNER

image

Henrik Møinichen

// SENIORADVOKAT

image

Henning Harborg

// PARTNER

image

Nanette Arvesen

// SENIORADVOKAT

image

Trond Hatland

// PARTNER

image

Espen Ostling

// SENIORADVOKAT